ការទន្ទឹងរង់ចាំនៃការកកើតទីក្រុងលំនៅឋាន
ប្រកបដោយសុខៈវឌ្ឍនៈលំដាប់ពិភពលោក
Anticipating the birth of world-class city living

សមាជិកនៃក្រុមហ៊ុន វឌ្ឍនៈ ប្របភើធី លីមីធីត
A member of Vattanac Properties Limited